Prorok, angl. prophet, je ľudo ktorý trpí chorobou Morbus sacer alebo Morbus divinus(svätá alebo božská choroba), ktorú po slovensky nazývame epilepsia.

Proroci žijú dodnes. Nie už v jaskyniach, ale napr. na letiskách.

PríznakyUpraviť

Pod vplyvom tejto choroby proroci slintajú, prípadne až majú na hube penu, podivne ich vykrúca, čo sa v staroveku považovalo za znak dôveryhodnosti tvrdení takéhoto ľuda. Okrem epilepsie môžu proroci trpieť aj viacerými psychickými poruchami. Môžu byť aj zdraví, ale v tom prípade ide o podvodníkov.

Historické súvislostiUpraviť

Proroci bývali často predmetom opovrhnutia, podobne ako dnes politici. Ľudovia sa ich však súčasne aj báli, podobne ako dnešných politikov, a boli im schopní uveriť, podobne ako dnešným politikom. Boh používal prorockú extázu ako trest alebo nástroj na spacifikovanie nepriateľa. Keď napr. kladný hrdina (budúci) kráľ Dávid potreboval ujsť zlému (súčasnému) kráľovi Saulovi, Boh to vyriešil tým,že na Saula zoslal prorocký ošiaľ (až dvakrát). Saul bol potom vyčerpaný, zmätený a ľud si z neho robil piču, takže radšej na pár dní zaliezol. Vidíme teda, že Boh mal o prorokoch nízku mienku.

Splnené proroctváUpraviť

Biblia je plná splnených proroctiev. Dosahuje to pomocou štyroch techník:

 1. predpoveď ex post - nič nie je ľahšie, ako úspešne predpovedať minulosť. Málokto si uvedomuje, že biblickí (prevažne falošní) proroci, volajme ich radšej autori prorockých kníh, prevažne žili dlho. Potom im nerobilo problém machrovať, že správne predpovedali koniec nejakého kráľa, keďže si už ich pôvodnú predpoveď nikto nepamätal. Tieto proroctvá spoznáme podľa toho, že sú mimoriadne presné, často obsahujú mená alebo veľmi jasné symboly, sú časovo pomerne presne určené. Ľudia si naivne myslia, že Biblia sa zostavovala deň po dni, mesiac po mesiaci a bola pod prísnou kontrolou. V skutočnosti netušíme, ako a kedy sa jednotlivé knihy do Biblie zaradili ani to, či sa zhodujú s originálmi. Meniť sa prestali dať až v dobe,keď už sa stali dostatočne známe a nehrozila doba chaosu, čo bolo až niekdy v 3. stor. P.V.T. Príklady:
  1. Izajáš 7:17 Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca dni, jaké neprišli odo dňa, ktorého odstúpil Efraim od Júdu, privedie kráľa Assýrie. 18A stane sa toho dňa, že Hospodin zapískne na muchy, ktoré sú na konci riek Egypta, a na včely, ktoré sú v assýrskej zemi, 19a prijdú a všetky sa usadia v pustých odľahlých údoliach a v skalných trhlinách, na všetkých chrastinách i na všetkých lúkach. 20Toho dňa oholí Pán tou najatou britvou, tými zpoza rieky, kráľom Assýrie, hlavu i vlasy nôh, áno, i bradu oholí ona docela. Ide o proroctvo toho, čo sa stane za vlády kráľa Achaza (700 P.V.T.), Izajáš to písal za vlády jeho syna. Pikantné je, že tomuto proroctvu predchádza ako znamenie, že sa toto naozaj stane narodenie Ježida (0 P.V.T.). Teda, toho Ježiša tam vidia len kresťanci, pretože predpoveď jeho narodenia je už podstatne menej adresná.
  2. 1.Kráľovská 13:2 ... a riekol: Oltáru, oltáru, takto hovorí Hospodin: Hľa, syn sa narodí domu Dávidovmu, ktorému bude meno Joziáš, ktorý bude obetovať na tebe kňazov výšin, ktorí kadia na tebe kadivo, i ľudské kosti budú páliť na tebe. - proroctvo mena budúceho kráľa a jeho skutkov! A ako sa to podarilo? 2.Kráľovská 22: 8A Hilkiáš, najvyšší kňaz, povedal Šafánovi, pisárovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. Inými slovami, hlavný kňaz kráľa Józiáša našiel v chráme zabudnutú knihu Biblie, o ktorej nikto nevedel. Zrejme tú, ktorá "to všetko predpovedala"
 2. označenie nejakého textu za proroctvo ex post - v čase vzniku ten text nikto za proroctvo nepovažoval, po nejakej udalosti si niekto spomenie, že veď sa to na celkom podobá. Metóda si zvyčajne vyžaduje úplné vytrhnutie "proroctva" z kontextu, ignorovanie takých prkotín ako je napr. minulý čas a naozaj dobrú fantáziu (podobnú akú nachádzame u učiteliek literatúry pri analyzovaní básní). Príklady:
  1. Mojžišova 18:15 Hospodin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať. - kresťanci dnes tvrdia, že toto proroctvo prorokovalo Ježida. Problém je v tom, že za tých vyše tisíc rokov, kým sa narodil Ježid, žilo v Izraeli milión prorokov, z ktorých mnohí mali veľký vplyv (asi peto, že boli falošní). O proroctvo teda síce ide, len nie je vôbec jasné, na koho sa vzťahuje, Mojžišovi súčasníci sa asi veľmi nestarali, čo bude o tisíc rokov, tí chceli mať nového proroka ihneď po Mojžišovej smrti (proroctvo sa kombinuje s metódou 1, pretože zrejme bolo zapísané až v čase, keď už Židia nejaké tie tisíce prorokov zažili.
  2. Žalm 22:13 Obkľúčilo ma množstvo juncov, silní býkovia bázanskí ma obstúpili. 14Otvárajú na mňa svoje ústa jako lev, trhajúci a revúci. 15Som rozliaty jako voda; rozstúpily sa všetky moje kosti. Moje srdce je ako vosk; taje v mojich vnútornostiach. 16Moja sila je vyschlá jako črep, a môj jazyk je prilepený na moje ďasná, a ešte ma položíš do prachu smrti. 17Lebo ma obkľúčili psi; rota zlostníkov ma obkolesila; prebodli moje ruky i moje nohy. 18Počítam všetky svoje kosti, a oni hľadia a dívajú sa mi. 19Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los - toto má byť proroctvo toho, že Ježida ukrižujú a budú zle nakladať s jeho odevom. Nevadí, že nejde o proroctvo, ale o žalm, čiže dobovú pop-music, nevadí, že text je v prítomnom čase a že hovorí o "bašanských býkoch" (Bašan bola krajina susediaca s vtedajším Izraelom (1000 P.V.T.), ktorá uctievala boha v podobe býka), nevadí, že sa tam nehovorí ani o Mesiášovi, ani o kríži. Je to skrátka predpoveď Ukrižovania s veľkým U. "Proroctvo" sa kombinuje s metódou 3 (nikto v skutočnosti nevie, či rímsky vojaci naozaj metali o Ježidov kus handry lós, pretože určite nikoho k sebe tak blízko nepustili a nevie ani, čo Ježiš volal tesne, pretože v tom sa rozchádzajú aj evanjelisti. Ale "Bože, prečo si ma opustil", ktorým sa Žalm 22 začína mu vložil do úst vo svojom evanjeliu Marek.)
  3. Žalm 16:10 Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. 11Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť. - toto zas má byť proroctvo, že Ježid vstane z mŕtvych a bude sedieť po pravici Boha. Opäť nejde o proroctvo, ale o hit, ktorý spieval kráľ Dávid osobne, pričom nespomína ani Mesiáša, ani Ježida. Bol to teda skôr on, kto čakal, že ho Boh za zásluhy vezme na nebesia. Text skôr dokazuje, že ľudia v takúto odmenu (vzatie na nebesia) verili a nepovažovali ju za nemožnú. Prísne vzaté sa tam nehovorí ani zmŕtvychvstaní vo fyzickom tele, aké sa prisudzuje Ježidovi - Dávid len očakáva, že neostane v neradostnej ríši mŕtvych, ale bude vzatý na lepšie miesto, kde sa neumiera (podobne ako Herakles bol po smrti vzatý na Olymp). Proroctvo využíva aj metódu 3 (nikto v skutočnosti nevie, či Ježid sedí po pravici seba samého, čiže Boha, ba ani či naozaj vstal z mŕtvych).
 3. vymyslenie si, že proroctvo sa splnilo - ak je nejaké proroctvo dostatočne známe a jeho splnenie sa s napätím očakáva, často sa dá bez rizika vyhlásiť, že sa splnilo, pretože niet svedkov. Príklady:
  1. narodenie Ježida z panny (Iz 7,14)- v podstate po toľkých rokoch už nebolo svedkov, ktorí by vedeli povedať, či Mária mala sex, alebo nemala. Ježidovi bratia ani susedia o jeho zázračnom počatí zjavne nevedeli, pretože ho považovali za obyčajného "syna tesára Jozefa". Ale evanjelisti po ďalších desiatkach rokov už v tom mali jasno. Proroctvo sa kombinuje aj s metódou 2 (v čase vzniku to nikto nepovažoval za proroctvo narodenia Ježida, hovorí totiž o Immanuelovi. ktorého narodenie malo vtedy žijúcemu Achazovi(700 P.V.T.) ukázať, že predpovedaní Asýrčania naozaj prídu a mohli mu pomôcť. A slovo pre pannu je zhodné so slovom pre mladé dievča).
  2. narodenie Ježida v Betlehemane (Mich 5,2) - Mesiáš sa mal naozaj narodiť tam. Či sa tam narodil Ježid, to nevieme. Slávnym sa stal v tridsiatke, dovtedy mal každý v paži, kde sa narodil. Evanjelisti s tým mali trochu problém: Matúš tvrdil, že Mária s Jozefom tam žili, nevysvetľuje však, prečo sa potom z Egypta vrátili do Nazaretu. Lukáš si pre zmenu vymyslel, že tam Jozef musel aj s Máriou ísť kvôli sčítaniu ľudu. Lenže to sčítanie bolo až desať rokov po Herodovej smrti, takže vzniká časová fúga nejakých 11 a viac rokov. A pre úplnosť, ten Mesiáš narodený v Betlehemane mal obrániť krajinu pred Asýrčanmi, kým sa Ježiš narodil (o nejakých 800 rokov), Asýrčania stihli Izrael rozdrviť a ich zas rozdrvili Babylončania.
  3. tridsať strieborných - v skutočnosti nikto z Ježidových kámošov nemohol vedieť, koľko Judáš dostal a či vôbec niečo dostal. Proroctvo sa kombinuje aj s metódou 2 (tých 30 strieborných sa na proroctvo vôbec nepodobá, je to skôr v minulom čase písaná alegória toho, ako si Židia Boha nevážia a dali jeho zamestnancovi hanebne malú "mzdu" 30 strieborných).
 4. vedomé naplnenie proroctva - ak o nejakom proroctve viem, naplniť ho môže byť celkom ľahké. Príklady:
  1. Ježidov triumfálny príchod do Jeruzalema - Mesiáš mal prísť na oslici a obklopený davmi. A tak mu zohnali oslicu a jasali. Nutnou a postačujúcou podmienkou je mať toľko priaznivcov, že sa už dajú vyhlásiť za dav, takých 200 už bohato stačí, najmä ak sa pridajú aj okoloidúci zvedavci.Fintu dôverne poznáme z organizovania demonštrácií.
Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.