Evilpope.jpg † VORSICHT † BLASPHEMIE † VORSICHT † BLASPHEMIE † VORSICHT †
Tento text drzo rozpráva o náboženstve!!

Emeritný rímsky veľkňaz SS Joseph Rat-Singer uvaľuje kliatbu na každého, kto sa ho opováži čítať!

"Biblia je kniha, v ktorej nájdete otázku na každú odpoveď."

Toto je Biblia upravená autoritami do podoby, ktorá neohrozuje morálku a duševné zdravie čitateľa. Pozor, čítanie tohto článku môže vo vás prebudiť záujem o ozajstnú Bibliu, čo však odporúčame len silnejším povahám.
- Tomáš Aquinský

Biblia, The Holy Bible, Biblí svatá, popri Harry Potterovi najpredávanejšia, čo však vonkoncom neznamená, že aj načítanejšia, kniha na svete. Popisuje Pánbožkove dobrodružstvá, ako aj vznik a vzostup národa Židov až od čias P.V.T., keď ešte tento národ neexistoval. V druhej časti sa v štyroch verziách (nie je prvočíslo) popisuje život, smrť a šťastné zmŕtvychvstanie Ježida z Nazarethu, ktoré si dnes najviac ceníme. Napriek jej xenofobičnu a drastičnu sa z nej nej stalo celosvetovo uznávané posolstvo lásky a mieru, ktoré nás, kresťanov a kresťanských ateistov, robí lepšími, než sú majitelia iných drastických bestselerov (napr. Korán)

Časti Biblie

Biblia pozostáva z množstva vzájomne nekonzistentných častí, ktoré sa delia najmä najmä na sionistickú, xenofóbnu, perverznú a sadistickú Starú zmluvu (Starý zákon) a, relatívne humánnejšiu, Novú zmluvu, ktorej možno vytknúť najmä kult osobnosti.

Stará zmluva

Príbeh Židov od P.V.T až po narodenie Ježida.

 
Niektoré časti Biblie nie sú ideálne pre deti, ide o tzv. brutus, našťastie nie príliš pochopiteľný.
 
Iné časti sú pre vyučovanie detí vhodné. Ale len v tradičných rodinách.

Historické knihy:

"Pokiaľ sa vám Boh zobrazený v historických knihách zdá prílíš strašný, neváhajte a predstavte si Ho lepšieho."

- veriaci

Upozornenie: história v týchto knihách je celkom bez záruky a občas to ani nie je história. Ide o relatívne zábavnú časť, ktorú možno čitateľovi odporučiť. Väčšina sfilmovaných starozákonných historiek pochádza odtiaľto. Okrem histórie tu nájdeme aj židovský zákon (diktoval ho osobne Boh, preto židom splýval s históriou) a príklady najlepšej praxe či prípadové štúdie k tomuto zákonu (napr. rôzne kameňovanie, vraždenie).

 • Prvá kniha Mojžišova,která též slove Genesis - tu nájdete dve rozdielne verzie stvorenia sveta a človeka, hriech, ktorý všetci dedíme, potopu sveta , Sodomu a Gomoru, ako aj veľmi stručné náznaky dejín Mezopotámie a Egypta doplnené o detailné opisy toho, kde a kdey Abrahám a jeho rodina vykopali studňu alebo postavili oltár.
 • Druhá kniha Mojžišova, ktorá též slove Exodus - príbeh Mojžiša, ktorého po 400 (nie je prvočíslo) rokoch náhle precitnuvší JHVH vyvedie aj s národom z Egypta a, na veľkú radosť národa, mu nadiktuje desať prikázaní a pokokot ďalších predpisov a technických noriem pre vyhotovenie posvätného náradia a náčinia. Mnohé z týchto predpisov sú slávnymi výzvami k zabíjaniu (napr. zvukomalebné „Čarodejnicu nenecháš nažive!“), ktoré dnešní kresťania hollywoodskeho vyznania zľahčujú tvrdením, že to Biblia len zaznamenáva výroky a skutky zlých ľudí. Zistenie, že všetky tieto kraviny hovorí Boh osobne (a ako ustanovenia zákona), môže labilnejšiemu čitateľovi priniesť zrútenie.
 • Tretia kniha Mojžišova, která též slove Leviticus - po egyptskom otroctve konečne sloboda.Židia táboria pod horou Sínaj a Boh diktuje predpisy a ďalšie predpisy. A tresty. Niektoré predpisy sú veľmi dôležité, napr. proti pohlavnej zvrátenosti (anti LGBTI).
 • Štvrtá kniha Mojžišova, která též slove Numeri (ˇčiže Čísla) - židia sa konečne pohnú spod Sínaja a po 38 rokoch sa dostanú na hranice Zasľúbenej zeme, kde, ako to Boh sľúbil, mal Mojžiš zomrieť (čo však autori nejako zabudli opísať). A k tomu ďalšie predpisy, výhražné precedensy (napr. zlosyn zbiera drevo v sobotu a je na príkaz Jehovy ukameňovaný, ľud pravidelne repce a je trestaný smrťou) a pomedzi, tu a tam, aj nejaký drobný posun od Exodu vpred. A, samozrejme, aj tie čísla, napr. presné sčítania bojaschopných Izraelitov (ženy, deti a sračky sa nepočítali).
 • Piata kniha Mojžišova, která též slove Deuteronomium - prelomová kniha, tu sa autor rozhodol, že Boh je iba jeden, predchádzajúce diely nič také netvrdili, ponúka monoteistický remake príbehov 2. a 4. Mojžišovej. Popri prijímaní nových a nových predpisov (napr. Švagrovské manželstvo, Nehanebnosť pri ruvačke) sa Židia konečne prebijú na dosah k zasľúbenej zemi a Mojžiš konečne zomiera, vlastná smrť a udalosti tesne po nej sú tým posledným, čo nám Mojžiš zapísal.
 • Kniha Józuova | Sudcovia | Rút- vojny, víťazstvá, genocída pôvodných obyvateľov. Židia dobýjajú nové a nové územia, občas aj tie, ktoré dobyli už v minulých dieloch. Jefta obetuje (na oltári zareže) svoju dcéru Bohu, ktorý je láska, a totálny pako Samson sa bije s Filištíncami (pozn.: dôkazom nespoľahlivosti Biblie je, že sa tu nespomína Chuck Norris). Ja-el prebije spiacemu nepriateľskému kráľovi sluchy stanovým kolíkom a Debora o tom zloží radostnú pieseň. Rút porodí predka Dávidovho, ale prečo je tom jedna celá nudná kniha?
 
Jednoduché násilie z Biblie zväčša ilustrátori zobrazujú s láskavým pochopením, sexuálnym scénam sa vyhýbajú v duchu známeho "make war, not love".
 • Prvá kniha Samuelova | Druhá kniha Samuelova - prerod sudcov na kráľov. Saul neposlúchne Boha a nezabije všetko, čo mu nakázal, za čo ho Boh zavrhne a nahradí židovským supermanom Dávidom. Po rôznych peripetiách, keď menovaný pôsobí ako výpalník, vybuduje kráľovstvo a hárem. Za jeho prešľapy ho dobrotivý Boh perverzne trestá tým, že sa jeho synovia vzájomne vraždia v boji a trón a jeho novorodené deti zomierajú. Dávidovi sa nestane nič, ten sa dožije vysokého veku a ostane legendou (princíp komparzu). Kuriozitou je, že duše mŕtvych (aj tých dobrých) žili v týchto časoch v podsvetí, z ktorého ich dokázali vyvolať čarodejnice.
 • Prvá kniha kráľov | Druhá kniha kráľov - po Dávidovi sa kráľom stane Šalamún, s ktorým pôvodne nikto nerátal, a vybuduje obrovskú ríšu, po ktorej archeológovia dodnes nenašli ani stopu, ale sex ho skazí a odvráti sa od Boha. Ríša sa rozdelí na dvoje (tu niekde sa začínajú skutočné dejiny), väčšia severná časť Izraela je hriešna, pretože autori Biblie pochádzajú z južnej časti. Preto severné kráľovstvo trpí a južné (Jeruzalem) vlastne tiež, pretože navzdory zbožnosti obyvateľstva sú svetové mocnosti silnejšie. Všetko speje k príchodu mesiáša, ktorým má byť kráľ Jóšiáš (vlastne celá Biblia až potiaľto bola upravená kvôli nemu), avšak bezvýznamný egyptský faraón ho dá zabiť a to už autori nerozchodili. Prorok Eliáš je zobraný UFOom na nebesia.
 • Prvá kniha kronická | Druhá kniha kronická, které též slovou Parilipomenon - niektoré predchádzajúce príbehy tak ako sa odohrali v paralelnom vesmíre.
 • Ezdráš | Nehemiáš | Ester - Židia v baybylonskom zajatí a po návrate z neho. Ester (resp. jej otec) lobuje za Židov cez posteľ.

Vyučujúce knihy:

 • Kniha Jóbova - stávka Boha s Diablom, Jób trestaný tým, že mu zahynie kopa detí a sluhov, potom odmenený tým, že si urobí nové deti a dostane nových sluhov. Nádherná ukážka rozdielu medzi komparzom a hlavnou postavou. Metóda je dodnes využívaná v amerických apokalyptických filmoch, kde to, že zahynuli tri štvrtiny ľudstva, nijako neuberá happy-endu na dojímavosti.
 • Žalmy | Príslovia| Kazateľ | Veľpieseň - tak toto sa neoplatí čítať, v podstate dobová poézia a pop-music, dnes už dosť nudná. Zábavné je, že veriaci sú aj v týchto textoch schopní nájsť proroctvá príchodu a slávneho ukrižovania Ježida.

Prorocké knihy:

Najnudnejšia časť Biblie, samé nadávanie na hriešnikov a cudzie národy, z ktorého sa neskôr odvodilo, že treba očakávať príchod Ježida. Málokto to dokáže prečítať a máločo z toho sa filmuje.

 • Izaiáš | Jeremiáš | Žalospevy | Ezechiel | Daniel | Ozeáš | Joel | Ámos | Abdiáš | Jonáš | Micheáš | Nahum | Abakuk | Sofoniáš | Aggeus | Zachariáš | Malachiáš
>>Ak sa ti zdá niečo v Biblii smiešne, povedz, že to je len symbol čohosi iného.<<


Nová zmluva

Nová zmluva (ang. New Deal, čiže Nový kšeft) je kniha, v ktorej Boh vystupuje v role dealera. Všetko je teda nakoniec inak, ako sa tvrdilo v Starej zmluve.

"Historické" knihy:

 • Evanjelium podľa Matúša | Evanjelium podľa Mareka | Evanjelium podľa Lukáša - hoci odpísané z jedného zdroja, nie sú zďaleka rovnaké (vlastne opisujú troch povahovo rozdielnych Ježidov). Príbeh je rámcovo známy, ide o Ježidov život a najmä slávnu smrť.
 • Evanjelium podľa Jána - celkom iný Ježidov život a smrť, základ trojjedinosti.
 • Skutky apoštolov - voľné pokračovanie Lukášovho evanjelia, niektoré menej známe historky sú pikantné, ako napr. je smrťou strestaný zloduch, čo predal svoj majetok a vznikajúcej cirkvi daroval z neho len časť.
 • Evanjelium podľa Hollywoodu - toto je to, čo pozná väčšina veriacich. Vzniklo výberom najkrajších častí predchádzajúcich štyroch evanjelií a zamlčaním tých hnusnejších. Je súčasťou upravených Biblií.

Vyučujúce knihy:

To sú tie všetky listy apoštolov, najmä Pavla, ktorý síce Ježida nepoznal, ale zato kresťanstvo vymyslel.

Prorocká kniha:

Autori

Počet autorov Biblie nie je známy. Zo štýlu a naivných konštrukcií v texte sa však zdá, že autorom asi nebude Boh osobne, takže tých autorov muselo byť viac. Jednoznačne sa uznáva, že všetci autori boli k tomu čo spáchali, nejako Bohom inšpirovaní, takže nepísali to čo, si normálne mysleli. Čiastočne možno na autora usudzovať z názvu príslušnej knihy, napr. lužisti veria, že všetkých päť Mojžišových kníh napísal Mojžiš, pričom mal k dispozícii Adamove a Abrahámove zápisky. Vďaka týmto zápiskom dokázal hodnoverne opísať aj svoju smrť. Rovnako Samuel napísal obe knihy Samuelove, pričom dokázal zomrieť už v prvej z nich.

Čítanosť Biblie

 
Dnes už v USA nekúpite úplnú Bibliu bez tejto nálepky:
VAROVANIE: Kniha je fikciou. Neberte doslovne.
OBSAHUJE: verše opisujúce a obhajujúce samovraždy, incest, beštialitu, sadomasochizmus, sex v násilnom kontexte, vraždy, morbídne násilie, užívanie drog a alkoholu, homosexualitu, voyeurizmus, bezprávie, porušovanie ľudských práv a krutosť.
VYSTAVENIE SA OBSAHU po dlhšiu dobu alebo počas detstva môže spôsobiť depresie, halucinácie, zníženú schopnosť poznávania a uvažovania, v extrémnych prípadoch aj patologickú nenávisť, neznášanlivosť a páchanie násilia, vrátane (nie len) fanatizmu, vrážd a genocídy.

Preto odporúčame len vydania upravené pre bežného čitateľa!!!.

Každý kresťan by mal Bibliu vlastniť, štyria z piatich farárov mu však odporúčajú ju nečítať, pretože jej štúdium často vedie k úchylke zvanej ateizmus alebo prinajmenšom k vzniku náboženských siekt. Preto sú mnohé príbehy z Biblie známe viac-menej iba ateistom a veriaci bývajú ich citovaním krajne pobúrení a ateistom nechcú veriť. Malej čítanosti Biblie napomáha aj jej nejednotný štýl, nezrozumiteľnosť a nadmerná dĺžka tých nudnejších častí (Mojžišove technické normy, dietetické predpisy a p.) Na druhej strane orientáciu v Biblii uľahčuje to, že každá veta má číslo (mnohé aj prvočíslo), čo je výhodné pre vyhľadávanie pikošiek. Ak čitateľ narazí na niečo zvlášť zábavné, perverzné alebo poučné, môže známym poslať tzv. súradnice a ten si môže ľahko overiť, že netliacha (sú tam veci, ktoré len tak hocikto neuverí). Samotné cirkevné autority rady odkazmi priamo v texte jednotlivých vydaní odkazujú na tie nezvyklé prípady, v ktorých nejaká iná veta Biblie s danou vetou súhlasí, alebo na častejšie prípady, keď si vydavateľ Biblie myslí, že súhlasí. V tomto ohľade (krížové odkazy) je Biblia predchodkyňou internetu. Pre veriacich sa odporúčajú detské vydania Biblie alebo hollywoodske verzie najznámejších príbehov.

>>Čuj svet, Profesor, náš Profesor, ktorý je jediným Profesorom, s Bibliou nesúhlasí!!!<<


Biblia na trhu s bestsellermi

 • Apokalypsa búši na dvere! Sodoma a Gomora sa stretávajú v poslednom krvavom kúpeli!
 • Múry Jericha sa otriasajú! Egyptský princ blúdi púšťou s vrahmi v pätách!
 • Zakryje Chám nahé prirodzenie svojho otca Noeho, alebo nechá uvrhnúť na svet strašnú kliatbu?
 • Podreže Abrahám syna, alebo pochopí, že je to len Skrytá kamera?
 • Prestane konečne Onan plytvať svojím semenom a ožení sa s bohatou vdovou?
 • Prijme napokon Ježid čistú lásku skazenej Márie Magdalény? Podarí sa im napokon utiecť pred dlhými pazúrmi légií a otvoriť si krámik s obnosenými tunikami v Antiochii? A dokáže sa vôbec Ježiš sexuálne identifikovať už pred tridsiatkou?
 • Prekoná po štyridsiatich rokoch Mojžiš ostýchavosť a spýta sa okoloidúcich pútnikov na cestu?

Ak chcete odpovede na tieto otázky, je na čase skočiť do kníhkupectva a zohnať si fantasy thriller s názvom Biblia!

Pravda, tento bestseller útočí na prvé miesta knižných hitparád už nejaký ten piatok, ale moderných recenzií je málo. Dnes už hádam môžeme smelo povedať, že ide o krásny príklad klasiky v žánri historickej fantasy. Anonymný autor (zrejme to bude muž, pretože ženy v biblii slúžia prakticky len na dve veci) si vytvoril svoj vlastný svet plný zázrakov, nadprirodzených bytostí a neohrozených hrdinov. Tento svet je síce menej uveriteľný než napríklad Prachettova Zemeplocha a niektoré nápady sú pomerne pritiahnuté za vlasy, svoje čaro však má. Treba podotknúť, že pri vymýšľaní zákonitostí svojho univerza, sa autor častokrát spoliehal na dobové pohanské mýty a niektoré záležitosti bez hanby prevzal (napríklad sviatok slnovratu, ktorý dodnes slávime, či rímske základy cnosti). Unikátne dielo je rozdelené na dve hlavné časti (Starý a Nový zákon, plus nejaké proroctvá, listy, apoštolské skutky a iné priložené brožúry).

Kolektívnym hrdinom prvej časti je najviac nenávidený národ súčasnosti, ktorý autor natoľko ľutuje, že mu vo svojej knihe prisúdil úlohu absolútnych klaďasov. Čitateľ má tak možnosť so zatajeným dychom sledovať pohnuté osudy Abraháma a jeho potomkov v konfliktoch so svojimi neprajnými susedmi. Vôbec, v Starom zákone sa dosť brýzga a špiní na hlavy nežidovských národov a kultúr. Došlo to dokonca až tak ďaleko, že dokonca napríklad takí farizeji sa v súčasnosti používajú ako nadávka v rokovacej sieni, keď nejakí poslanci chcú sprivatizovať niečo, čo medzitým stihli potichu vytunelovať iní poslanci.

Za literárne najkvalitnejšiu pasáž sa dá považovať kapitola Exodus – katastrofa strieda pogrom, pogrom strieda masaker, masaker strieda katastrofu. Čítanie doporučujeme iba povahám so zníženým prahom vnímania násilia, a aj to iba v triezvom stave a s prázdnymi črevami. Zvlášť scéna, kde sa Boh vtelí do ľudskej podoby a osobne vraždí egyptské novonarodeniatka, je dosť surová. Nuž čo, za falošnú vieru treba platiť.

Ústrednou postavou Nového zákona sa stal Ježid Kristus Nazaretský, tragikomický hrdina so smutnými očami, neochlpenými prsiami a slabosťou pre mladých rybárov. Životom sa pretĺka ako vie; vietor ho češe a dážď umýva. Osud mu pridelil úlohu jediného chlapa na svete, ktorý pukol panenskú blanu vlastnej matke. Len uvážte – taká položka by sa nevynímala dobre v žiadnom kádrovom posudku. Navyše, Ježiš sa celý život musí vyrovnávať s tým, že jeho otec Jozef nie jeho skutočným biologickým otcom. Našťastie, nás borec je dobrák od kosti a sebavedomie získava aj tak, že zakladá prvú hippies organizáciu na blízkom východe (a tiež lacným alkoholom). Pri zdravom vedomí (no, ako sa to vezme) ho udržujú aj časté rozhovory s imaginárnym priateľom, resp. v tomto prípade s vlastným otcom.

Dobrý dojem z Biblie kazí hádam iba koniec, ktorý autor dosť nešikovne naznačil v kapitole Apokalypsa. Takéto závery tu už boli mnohokrát a vyplýva z toho iba jediná vec – spisovateľ si necháva otvorené vrátka pre druhý diel, kde v údolí Armagedonu akiste povstane nejaký superhrdina (obyčajne stratený brat, alebo vzkriesený strýko) a za asistencie skroteného vlka Fenriho a niekoľkých batérií EMP delostrelectva zachráni celú planétu. V tomto dieli snáď už budú aj dinosaury. Inak radšej zainvestujem do komixovej série Rytier Karol na cestách (náhodou, ten diel, keď Karolovi skríži plány dom rozkoše na kuracej nôžke, je celkom dobrý).

Nemôžem si tiež odpustiť poznámku o nešťastnom spisovateľovom kázaní. Miesto toho, aby autor kvalitný príbeh obohatil o hodnotné úvahy či vlastnú filozofiu, radšej do zblbnutia moralizuje a poúča. Je to dosť otravné (objaví sa tu napríklad zvláštny pokus o vytvorenie akéhosi pokrúteného morálneho desatora) a priznám sa úprimne, mrazí ma v kostiach, keď si predstavím, čo by sa mohlo stať keby takáto kniha vyšla napríklad v stredoveku a dôverčiví doboví myslitelia by si ju vysvetlili doslova. Trebárs prikázanie „nezabiješ“ by si mohli príslušní teológovia vysvetľovať tak, že celej zajatej armáde treba vypáliť oči a zahnať chudákov dakde do kriakov. Štastie, že žijeme v modernej spoločnosti.

Okolo publikácie vznikli početné fankluby. Zanietení čitatelia si už stihli vytvoriť štruktúry s vlastným rozpočtom a vodcami, ktorí za tieto peniaze text knihy rôzne interpretujú a pre ten účel si zaobstarávajú drahé nehnuteľnosti. Zrejme pre usporadúvanie rôznych Bibliaconov a podobných stretnutí. Prívrženci sa dokonca začali podobne obliekať a v istý deň v týždni (tuším nedeľa) hrať to isté divadlo. Dúfam, že sa tieto komunity príliš nerozmôžu, pretože jednotlivé frakcie sa tak nejak nedokážu dohodnúť ako treba vykladať text a vedú medzi sebou dosť špinavú vojnu (ktorej súčasťou je ohováranie, diskreditačné kampane, upaľovanie, obohacovanie uránu a podobne). V niektorých štátoch vraj fanúšikovia pália konkurenčného Harryho Pottera... Takto to dopadne, keď v sugestívnej knihe chýba prílušný príhovor ministra zdravotníctva. Je to škoda, pretože v Biblii sa dozviete aj veľa užitočných a praktických informácií – napríklad ako sa správne zatĺkajú stovky klince do mäkkého tkaniva, alebo že po dobrom rozsudku smrti si treba vždy poriadne umyť ruky.

Verdikt: 4/5

Sex, násilie, perverzita 5/5
Mravné ponaučenia 1/5

Pútavé (i keď zbytočne pridlhé) fantasy dielko pre menej náročné obecenstvo, ktorému neprekážajú časté logické nezrovnalosti. Pre čitateľov so slabším žalúdkom však radšej odporúčame zohnať si detskú verziu. Mimochodom, hallelujah!, tešte sa na ohlásené sfilmovanie predlohy a pripravovaný diel Biblia 2: Ježiš vracia úder!

 
Ešte raz pripomíname dôležitosť výberu správnej verzie. Nezahrávajme sa so zdravím našich detí.
Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.